Ideella insatser, närstudier och tekniska analyser tar fram ny kunskap om muralmålningar på kyrkvindar. Sommaren 2008 initierades ett ideellt tvärvetenskapligt projekt för att undersöka hur tidig medeltida muralmålningar i Sveriges är utförda. Dessa muralmålningar befinner sig i dag på kyrkornas vindar.

Bakgrund

Ovanför valven i åtta kyrkor i Östergötland finns det muralmålningar bevarade från tidig medeltid (1150-1350). I samband med 1400-talets valvslagningar fick de sin nuvarande plats, på kyrkornas vindar. Muralmålningarna utgör Sveriges äldsta muralmåleribestånd. Under 1950-talet studerade Aron Borelius (professor i konsthistoria med konstteori vid Lunds universitet) målningarna ur ett konsthistoriskt perspektiv med stilanalys och internationella utblickar. Borelius insats var otroligt värdefull och utmynnade 1956 i ett fantastiskt bokverk på svenska och engelska; Romanesque Mural Paintings in Östergötland.

 

Muralmålningarnas måleriteknik och verkprocess har länge varit outforskat. Först 2002 kom detta att påbörjas, i Köln, vid Cologne Institute of Conservation Sciences (CICS), inom ramen för en magisteruppsats inom muralmålerikonservering. Sedan sommaren 2009  har undersökningar pågått i fyra av de åtta kyrkorna. Fältarbetet görs under sommaren för att utvärderas under vintern.

Ideellt arbetet av professionella

Allt arbete sker av professionella helt på frivillig bas utanför de tjänster vi har inom universitet, institut eller privat sektor. Fältarbetet görs under sommaren och under vinterhalvåret bearbetas resultaten från fältstudierna. Fältiakttagelserna jämförs med beskrivningar av hur muralmålningar utfördes enligt det tidig medeltida traktatet ”De Diversis Artibus” av Theophilus Presbyter.

Undersökningsmetoder och berättelser

Projektet fokuserar inte på att identifiera material genom analyser av prov uttagna från målningarna. Istället undersöks målningarna främst på plats, med icke-förstörande undersökningsmetoder. Ljus från ultraviolett och infraröda lampor hjälper oss att utläsa de material och arbetssteg målningar utfördes för cirka 800 år sedan. Genom att kombinera optiska hjälpmedel kan man hitta många bevis för hur de utfördes och lägga pusslet kring materialval och tillverkningsprocess. Transportabla mikroskop används på plats utan att ta prov för att komma fram till muralmålningarnas puts- och måleriteknik.

Vi delar löpande med oss av vad som kommer fram genom konferenser och öppna förelösningar inom och utanför Sverige. Paper och material kan man ta dela av (klicka på titel för att ladda ned paper): Preserving hidden and forgotten mural paintings above the vaults in churches in Sweden;  in postprints BRK-APROA, Brussels, Flanders Heritage Agency (2011-17-17/18). Vid ICOMOS International Scientific Committee on Mural Painting Conference in Florence  , tema  Mural Painting Roads 2011-04, presenterades: ”A route to early medieval mural paintings in Östergötland, Sweden – hidden and forgotten”. Projektets arbetssätt ingick även i kortpresentationen; Inventarier berättar, Kyrkokonstens materialberättelser vid konferensen om det kyrkliga kulturarvet, tema Plats för berättelser (2013-05) i Arvika.

Under 2012 och 2013 har vårt berättande skett i målningarnas närmiljö, genom öppna föreläsningar i Östergötland: ”Vad finns på kyrkvinden? Måleritekniska undersökningar av tidig medeltida muralmålningar i Östergötland” vid Östergötlands Fornminnes- och Museiförening, Östergötlands länsmuseum, Linköping och ”Romanska målningar i nytt ljus, Medeltidscentrum Söderköping.

Nytt sätt att se målningarna

Denna sommar fokuserade vi på Skönberga kyrka. Tar man sig upp på kyrkvinden så balanserar man på takbjälkarna ovanför valvhjässornas ovansida och tittar ner på målningarna utifrån ett fågelperspektiv. Det motsatta perspektivet än vad som var avsikten när de utfördes. Tack vare en speciell fototeknik kunde skalenliga och detaljrika fotografier av målningarnas scener tas fram s.k. orthofoto. För första gången blir målningarnas scener synliga i ett fotografi över respektive vägg utan perspektivförskjutningar i motiven. Det gör det möjligt att studera målningarnas ikonografi på ett nytt sätt. Fotografierna är högupplösta och det gör att detaljer som varit dolda kan betraktas och vi påbörjar en ikonografisk studie av scenerna i Skönberga.

Kalkmåleri – inte bara kalk

I Sverige används ofta termen kalkmålningar som ett samlingsnamn för medeltida målningar utförda på puts. Namnet associerar till att målningarnas består av materialet kalk. Projektet har så långt, hittat intressanta spår som visar på att det är en mer mångfacetterad muralmåleriteknik än så, där organiska material i och ovanpå färglagren spelar en stor roll.

Nyfiken på projektet Romanska målningar i nytt ljus”? Följ oss här på bloggen, vi uppdaterar er löpande.